Informacja - RODO

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.?

Klauzula Informacyjna Dotycząca Pacjentów Medbuk sp. z o.o. z siedzibą w Bukownie, ul. Zwycięstwa 9 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "MEDBUK" sp. z o.o. z siedzibą w Bukownie 32-332, ul. Zwycięstwa 9 zwana dalej Spółką;

2. Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, kontakt: ido.przychodnia@medbuk.com.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • realizacji świadczeń zdrowotnych;
 • realizacji praw pacjenta;
 • rozliczenie z Narodowym Funduszem Zdrowia;
 • kontakt z pacjentem;
 • wystawienie faktur vat;
 • cele statystyczne;
 • wydawanie zaświadczeń;

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom tj;

 • osobom upoważnionym przez spółkę;
 • innym współpracującym ze społką placówkom medycznym;
 • dostawcom oprogramowania;
 • informatykowi;
 • Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej;
 • podmiotom zewnętrznym współpracującym ze spółką w zakresie realizacji usług;

5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

6. Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej przechowywane są zgodnie z art. 29 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta od 2 do 30 lat w zależności od danych zawartych w dokumnetacji;

7. Informuję, że zgodnie z art.15-22 RODO przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych, poprawiania ich, żądania sprostowania, usunięcia w przewidzianym prawem zakresie, przenoszenia danych i ograniczenia przetwarzania oraz prawem do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

8. W związku z wyrażeniem przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu informuję, że zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczącch narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r;

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych tj; imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, data urodzenia, płeć, imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego i jego adres zamieszkania jest obowiązkowe, zgodnie z art. 25 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta;

11. Pani/Pana dane w związku z udzieleniem świadczenia zdrowotnego mogą btć przetwarzane w procesie profilowania. Proces ten jest niezbędny do udzielenia świadczenia zdrowotnego i może Pani/Pan nie wyrazić na nie zgody.